Inkoop – Purchase

De term judaïca is afgeleid van Iudaeus (latijn voor: Jood, Joods) en betekent letterlijk “de zaken betreffende de Joden”. Tegenwoordig verstaat men onder de term het vakgebied, de studie of de wetenschap van het Jodendom.

Sinds mijn studietijd hou ik mij bezig met geschiedenis van het Jodendom. Ik lees er veel over, maar voorwerpen kan je vasthouden.
Dat is tastbare geschiedenis. Zo is er in de loop der tijd een omvangrijke verzameling ontstaan die bijna alle mogelijke facetten van het Joods leven omvat. Het gaat mij vooral om het verhaal wat achter het voorwerp schuil gaat en wat het bijzonder maakt.

Zo ben ik altijd op zoek naar voorwerpen die lacunes in mijn verzameling opvullen, dan wel een verrijking of aanvulling kunnen betekenen. Daarbij wordt Judaïca ruim geïnterpreteerd. Ik ben geïnteresseerd in (Joodse) antieke voorwerpen van goud, zilver, koper, glas, hout, aardewerk, porselein, manuscripten, schilderijen en wat dies meer zij. Het Jodendom is uiteraard de verbindende schakel en die moet er natuurlijk wel zijn.

Uw aanbieding is meer dan welkom en wordt met discretie behandeld. Stuur daarom een mailtje (liefst met foto) naar ons mailadres (judaic@tiscalimail.nl)

Met een vriendelijke groet,

Robert Verhoeven


The term Judaica is derived from Iudaeus (Latin for: Jew, Jewish) and literally means “the matters concerning the Jews”. Nowadays the term means the field, the study or the science of Judaism.

Since my study time I have been involved in the history of Judaism. I read a lot about it, but with objects you can hold them in your hands.. That is tangible history. In this way and over the years, an extensive collection has formed, covering almost all possible facets of Jewish life. I am mainly interested in the story behind the object and what it makes special.

For example, I am always looking for objects that fill gaps in my collection, or that can enrich or can make it broader. Judaica is interpreted extensive. I am interested in (Jewish) antique objects of gold, silver, copper, glass, wood, earthenware, porcelain, manuscripts, paintings and so on. Judaism is, of course, the connecting link, and it must of course be there.

Your offer is more than welcome and will be treated with discretion. Send an e-mail (preferably with photo) to our e-mail address (judaic@tiscalimail.nl).

Yours sincerely,

Robert Verhoeven